تعرفه سرویس های وایرلس

Up to 6 Mb
یک ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 5 گیگابایت
 • 16/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 10 گیگابایت
 • 26/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 15 گیگابایت
 • 35/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 30 گیگابایت
 • 58/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 50 گیگابایت
 • 85/000 تومان
سه ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 15 گیگابایت
 • 45/600 تومان
سه ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 30 گیگابایت
 • 74/100 تومان
سه ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 45 گیگابایت
 • 99/750 تومان
سه ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 90 گیگابایت
 • 165/300 تومان
سه ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 150 گیگابایت
 • 242/250 تومان
شش ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 30 گیگابایت
 • 82/980 تومان
شش ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 60 گیگابایت
 • 145/080 تومان
شش ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 90 گیگابایت
 • 195/300 تومان
شش ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 180 گیگابایت
 • 323/640 تومان
شش ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 300 گیگابایت
 • 474/300 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 60 گیگابایت
 • 172/800 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 120 گیگابایت
 • 208/800 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 180 گیگابایت
 • 378/000 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 360 گیگابایت
 • 626/400 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 6 Mb
 • 600 گیگابایت
 • 918/000 تومان
Up to 10 Mb
یک ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 10 گیگابایت
 • 30/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 10 Mg
 • 20 گیگابایت
 • 46/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 50 گیگابایت
 • 88/000 تومان
سه ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 30 گیگابایت
 • 85/500 تومان
سه ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 60 گیگابایت
 • 131/100 تومان
سه ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 150 گیگابایت
 • 250/800 تومان
شش ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 60 گیگابایت
 • 167/400 تومان
شش ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 120 گیگابایت
 • 256/680 تومان
شش ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 300 گیگابایت
 • 491/040 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 120 گیگابایت
 • 324/000 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 240 گیگابایت
 • 496/800 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 10 Mb
 • 600 گیگابایت
 • 950/400 تومان
Up to 16 Mb
یک ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 10 گیگابایت
 • 36/500 تومان
یک ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 20 گیگابایت
 • 53/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 50 گیگابایت
 • 93/500 تومان
سه ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 30 گیگابایت
 • 104/025 تومان
سه ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 60 گیگابایت
 • 151/050 تومان
سه ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 150 گیگابایت
 • 266/475 تومان
شش ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 60 گیگابایت
 • 203/670 تومان
شش ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 120 گیگابایت
 • 295/740 تومان
شش ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 300 گیگابایت
 • 521/730 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 120 گیگابایت
 • 394/200 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 240 گیگابایت
 • 572/400 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 16 Mb
 • 600 گیگابایت
 • 1/009/800 تومان
Up to 24 Mb
یک ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 30 گیگابایت
 • 68/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 50 گیگابایت
 • 96/000 تومان
یک ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 100 گیگابایت
 • 161/000 تومان
سه ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 90 گیگابایت
 • 193/800 تومان
سه ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 150 گیگابایت
 • 273/600 تومان
سه ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 300 گیگابایت
 • 458/850 تومان
شش ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 180 گیگابایت
 • 379/440 تومان
شش ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 300 گیگابایت
 • 535/680 تومان
شش ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 600 گیگابایت
 • 898/380 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 360 گیگابایت
 • 734/400 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 600 گیگابایت
 • 1/036/800 تومان
دوازده ماهه
 • Up to 24 Mb
 • 1200 گیگابایت
 • 1/738/800 تومان
نامحدود
یک ماهه
 • 512Kb
 • نامحدود
 • 54/500 تومان
یک ماهه
 • 1Mb
 • نامحدود
 • 98/0000 تومان
یک ماهه
 • 2Mb
 • نامحدود
 • 185/000 تومان
ترافیک اضافه
1 گیگابایت
 • 3/000 تومان
5 گیگابایت
 • 13/000 تومان
10 گیگابایت
 • 24/000 تومان
20 گیگابایت
 • 45/000 تومان
50 گیگابایت
 • 90/000 تومان
100 گیگابایت
 • 145/000 تومان

توضیحات

 1. کلیه تعرفه ها بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است.
 2. ترافیک اضافی خریداری شده قابل انتقال به دوره بعد میباشد.
 3. ترافیک باقیمانده در هر دوره به ماه بعد انتقال پیدا نمی کند و هر دوره بصورت ۳۰ روز تمام در نظر گرفته می شود.
 4. در هنگام صدور فاکتور نهایی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه سرویس ها اضافه میگردد.
 5. در شارژ ۳ ماهه ۵ درصد، ۶ماهه ۷ درصد،یکساله ۱۰ درصد تخفیف اعمال شده است و ترافیک تا پایان دوره ی کامل بسته باقی می ماند.
 6. ساعت کاری، واحد مالی در روز های عادی از ۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ ، در روز های پنجشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و در روز های جمعه و تعطیلات رسمی، تعطیل میباشد.
 7. تمامی قیمت ها به تومان میباشد.
 8. سرویس ۵۱۲ کیلوبیت،سرعت آزاد تا ۶ مگابیت
 9. سرویس ۲ مگابیت،سرعت آزاد تا ۱۰ مگابیت
 10. سرویس ۴ مگابیت،سرعت آزاد تا ۱۶ مگابیت
 11. سرویس ۶ مگابیت،سرعت آزاد تا ۲۴ مگابیت
 12. هزینه تجهیزات مصرفی(کابل،سوکت و …) جداگانه محاسبه می شود.
فهرست