تعرفه سرویس های اقتصادی وایرلس

تمای قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

سرعت ۵۱۲kb تا ۶mb

زمان مقدار حجم قیمت (تومان)
یک ماهه ۵ گیگ ۱۶,۰۰۰
یک ماهه ۱۰ گیگ ۲۸,۰۰۰
یک ماهه ۱۵ گیگ ۳۸,۰۰۰
یک ماهه ۳۰ گیگ ۶۳,۰۰۰
یک ماهه ۵۰ گیگ ۹۲,۰۰۰
سه ماهه ۱۵ گیگ ۴۹,۰۰۰
سه ماهه ۳۰ گیگ ۸۰,۰۰۰
سه ماهه ۴۵ گیگ ۱۰۸,۰۰۰
سه ماهه ۹۰ گیگ ۱۸۰,۰۰۰
سه ماهه ۱۵۰ گیگ ۲۶۴,۰۰۰
شش ماهه ۳۰ گیگ ۹۷,۰۰۰
شش ماهه ۶۰ گیگ ۱۵۸,۰۰۰
شش ماهه ۹۰ گیگ ۲۱۲,۰۰۰
شش ماهه ۱۸۰ گیگ ۳۵۲,۰۰۰
شش ماهه ۳۰۰ گیگ ۵۱۶,۰۰۰
یکساله ۶۰ گیگ ۱۸۸,۰۰۰
یکساله ۱۲۰ گیگ ۳۰۶,۰۰۰
یکساله ۱۸۰ گیگ ۴۱۲,۰۰۰
یکساله ۳۶۰ گیگ ۶۸۲,۰۰۰
یکساله ۶۰۰ گیگ ۱,۰۰۰,۰۰۰

 

۲mb تا ۱۰mb

زمان مقدار حجم قیمت (تومان)
یک ماهه ۱۰ گیگ ۳۲,۰۰۰
یک ماهه ۲۰ گیگ ۵۰,۰۰۰
یک ماهه ۵۰ گیگ ۹۵,۰۰۰
سه ماهه ۳۰ گیگ ۹۳,۰۰۰
سه ماهه ۶۰ گیگ ۱۴۲,۰۰۰
سه ماهه ۱۵۰ گیگ ۲۷۳,۰۰۰
شش ماهه ۶۰ گیگ ۱۸۲,۰۰۰
شش ماهه ۱۲۰ گیگ ۲۷۹,۰۰۰
شش ماهه ۳۰۰ گیگ ۵۳۵,۰۰۰
یکساله ۱۲۰ گیگ ۳۵۳,۰۰۰
یکساله ۲۴۰ گیگ ۵۴۱,۰۰۰
یکساله ۶۰۰ گیگ ۱,۰۳۵,۰۰۰

 

۴mb تا ۱۶mb

زمان مقدار حجم قیمت (تومان)
یک ماهه ۱۰ گیگ ۳۹,۰۰۰
یک ماهه ۲۰ گیگ ۵۷,۰۰۰
یک ماهه ۵۰ گیگ ۱۰۱,۰۰۰
سه ماهه ۳۰ گیگ ۱۱۳,۰۰۰
سه ماهه ۶۰ گیگ ۱۶۴,۰۰۰
سه ماهه ۱۵۰ گیگ ۲۹۰,۰۰۰
شش ماهه ۶۰ گیگ ۲۲۲,۰۰۰
شش ماهه ۱۲۰ گیگ ۳۲۲,۰۰۰
شش ماهه ۳۰۰ گیگ ۵۶۸,۰۰۰
یکساله ۱۲۰ گیگ ۴۲۹,۰۰۰
یکساله ۲۴۰ گیگ ۶۲۳,۰۰۰
یکساله ۶۰۰ گیگ ۱,۱۰۰,۰۰۰

 

۶mb تا ۲۴mb

زمان مقدار حجم قیمت (تومان)
یک ماهه ۳۰ گیگ ۷۴,۰۰۰
یک ماهه ۵۰ گیگ ۱۰۴,۰۰۰
یک ماهه ۱۰۰ گیگ ۱۷۵,۰۰۰
سه ماهه ۹۰ گیگ ۲۱۱,۰۰۰
سه ماهه ۱۵۰ گیگ ۲۹۸,۰۰۰
سه ماهه ۳۰۰ گیگ ۵۰۰,۰۰۰
شش ماهه ۱۸۰ گیگ ۴۱۸,۰۰۰
شش ماهه ۳۰۰ گیگ ۵۸۳,۰۰۰
شش ماهه ۶۰۰ گیگ ۹۷۹,۰۰۰
یکساله ۳۶۰ گیگ ۸۰۰,۰۰۰
یکساله ۶۰۰ گیگ ۱,۱۳۰,۰۰۰
یکساله ۱۲۰۰ گیگ ۱,۸۹۵,۰۰۰

 

۸mb تا ۳۲mb

زمان مقدار حجم قیمت (تومان)
یک ماهه ۳۰ گیگ ۸۰,۰۰۰
یک ماهه ۵۰ گیگ ۱۱۱,۰۰۰
یک ماهه ۱۰۰ گیگ ۱۸۵,۰۰۰
سه ماهه ۹۰ گیگ ۲۲۸,۰۰۰
سه ماهه ۱۵۰ گیگ ۳۱۸,۰۰۰
سه ماهه ۳۰۰ گیگ ۵۲۸,۰۰۰
شش ماهه ۱۸۰ گیگ ۴۴۷,۰۰۰
شش ماهه ۳۰۰ گیگ ۶۲۳,۰۰۰
شش ماهه ۶۰۰ گیگ ۱,۰۳۳,۰۰۰
یکساله ۳۶۰ گیگ ۸۶۵,۰۰۰
یکساله ۶۰۰ گیگ ۱,۲۰۰,۰۰۰
یکساله ۱۲۰۰ گیگ ۲,۰۰۰,۰۰۰

از مشترکین
خورشیدنت هستید؟

جهت دسترسی به حساب کاربری روی لینک زیر کلیک کنید