تعرفه سرویس های عمومی وایرلس

تمامی سرویس های عمومی دارای اینترنت شبانه رایگان از ساعت 2 بامداد الی 7 صبح می باشند.

تمای قیمت ها با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

سرویس های سرعت زیر ۱ مگابیت

سرعت سرویس مدت زمان حجم قیمت (تومان)
128KB یک ماهه ۵ گیگ ۱۴,۰۰۰
128KB یک ماهه نامحدود ۲۳,۰۰۰
256KB یک ماهه ۲ گیگ ۱۴,۰۰۰
256KB یک ماهه نامحدود ۳۵,۰۰۰
512KB یک ماهه ۳ گیگ ۱۸,۵۳۰
512KB یک ماهه ۸ گیگ ۲۷,۲۵۰
512KB یک ماهه ۲۰ گیگ ۳۸,۱۵۰
512KB یک ماهه نامحدود ۵۴,۵۰۰
512KB سه ماهه ۲۴ گیگ ۷۷,۶۶۲
512KB سه ماهه ۶۰ گیگ ۱۰۸,۷۲۷
512KB سه ماهه نامحدود ۱۵۵,۳۲۵
512KB شش ماهه ۴۸ گیگ ۱۵۲,۰۵۵
512KB شش ماهه ۱۲۰ گیگ ۲۱۲,۸۷۷
512KB شش ماهه نامحدود ۳۰۴,۱۱۰
512KB یکساله ۹۶ گیگ ۲۹۴,۳۰۰
512KB یکساله ۲۴۰ گیگ ۴۱۲,۰۲۰
512KB یکساله نامحدود ۵۸۸,۶۰۰

 

سرویس های سرعت ۱ مگابیت

سرعت سرویس مدت زمان حجم قیمت (تومان)
1mb یک ماهه ۸ گیگ ۳۰,۵۲۰
1mb یک ماهه ۳۰ گیگ ۵۲,۳۲۰
1mb یک ماهه نامحدود ۹۸,۱۰۰
1mb سه ماهه ۱۵ گیگ ۳۸,۱۵۰
1mb سه ماهه ۲۴ گیگ ۸۶,۹۸۲
1mb سه ماهه ۴۵ گیگ ۱۰۸,۷۲۷
1mb سه ماهه ۹۰ گیگ ۱۴۹,۱۱۲
1mb سه ماهه نامحدود ۲۸۰,۱۳۰
1mb شش ماهه ۴۸ گیگ ۱۷۰,۳۰۱
1mb شش ماهه ۹۰ گیگ ۲۱۲,۸۷۷
1mb شش ماهه ۱۸۰ گیگ ۲۹۱,۹۴۵
1mb شش ماهه نامحدود ۵۴۷,۳۹۸
1mb یکساله ۹۶ گیگ ۳۲۹,۶۱۶
1mb یکساله ۱۸۰ گیگ ۴۱۲,۰۲۰
1mb یکساله ۳۶۰ گیگ ۵۶۵,۰۵۶
1mb یکساله نامحدود ۱,۰۵۹,۴۸۰

 

سرویس های سرعت ۲ مگابیت

سرعت سرویس مدت زمان حجم قیمت (تومان)
2mb یک ماهه ۱۱ گیگ ۵۲,۳۲۰
2mb یک ماهه ۲۰ گیگ ۸۵,۰۲۰
2mb یک ماهه ۵۰ گیگ ۱۱۷,۷۲۰
2mb یک ماهه نامحدود ۱۸۵,۳۰۰
2mb سه ماهه ۳۳ گیگ ۱۴۹,۱۲۰
2mb سه ماهه ۶۰ گیگ ۲۴۲,۳۰۷
2mb سه ماهه ۱۵۰ گیگ ۳۳۵,۵۰۲
2mb سه ماهه نامحدود ۵۲۸,۱۰۵
2mb شش ماهه ۳۶ گیگ ۲۴۳,۲۸۸
2mb شش ماهه ۶۶ گیگ ۲۹۱,۹۴۵
2mb شش ماهه ۱۲۰ گیگ ۴۷۴,۴۱۱
2mb شش ماهه ۳۰۰ گیگ ۶۵۶,۸۷۷
2mb شش ماهه نامحدود ۱,۰۳,۳۰۹
2mb یکساله ۷۲ گیگ ۴۷۰,۸۸۰
2mb یکساله ۱۳۲ گیگ ۵۶۵,۰۵۶
2mb یکساله ۲۴۰ گیگ ۹۱۸,۲۱۶
2mb یکساله ۶۰۰ گیگ ۱,۲۷۱,۳۷۶
2mb یکساله نامحدود ۲,۰۰۱,۲۴۰

 

سرویس های سرعت ۳ مگابیت

سرعت سرویس مدت زمان حجم قیمت (تومان)
3mb یک ماهه نامحدود ۲۹۴,۳۰۰
3mb سه ماهه نامحدود ۸۳۸,۷۵۵
3mb شش ماهه نامحدود ۱,۶۴۲,۱۹۴
3mb یکساله نامحدود ۳,۱۷۸,۴۴۰

 

سرویس های سرعت ۴ مگابیت

سرعت سرویس مدت زمان حجم قیمت (تومان)
4mb یک ماهه ۱۱ گیگ ۸۱,۷۵۰
4mb یک ماهه ۲۰ گیگ ۱۱۰,۷۷۲
4mb یک ماهه نامحدود ۳۹۲,۴۰۰
4mb سه ماهه ۳۳ گیگ ۲۳۲,۹۸۷
4mb سه ماهه ۶۰ گیگ ۳۳۵,۵۰۲
4mb سه ماهه نامحدود ۱,۱۱۸,۳۴۰
4mb شش ماهه ۶۶ گیگ ۴۵۶,۱۶۵
4mb شش ماهه ۱۲۰ گیگ ۶۵۶,۸۵۷
4mb شش ماهه نامحدود ۲,۱۸۹,۵۹۲
4mb یکساله ۳۶ گیگ ۴۴۷,۳۳۶
4mb یکساله ۷۲ گیگ ۶۳۵,۶۸۸
4mb یکساله ۱۳۲ گیگ ۸۸۲,۹۰۰
4mb یکساله ۲۴۰ گیگ ۱,۴۳۶,۱۸۴
4mb یکساله نامحدود ۵,۱۰۰,۰۰۰

 

سرویس های سرعت ۵ مگابیت

سرعت سرویس مدت زمان حجم قیمت (تومان)
5mb یک ماهه نامحدود ۴۹۰,۵۰۰
5mb سه ماهه نامحدود ۱,۳۹۷,۹۲۵
5mb شش ماهه نامحدود ۲,۷۳۶,۹۹۰
5mb یکساله نامحدود ۵,۲۹۷,۴۰۰

 

سرویس های سرعت ۶ مگابیت

سرعت سرویس مدت زمان حجم قیمت (تومان)
6mb یک ماهه ۲۰ گیگ ۱۳۲,۹۸۰
6mb سه ماهه ۳۳ گیگ ۲۸۲,۶۹۱
6mb سه ماهه ۶۰ گیگ ۳۷۸,۹۷۳
6mb شش ماهه ۶۶ گیگ ۵۵۳,۴۸۰
6mb شش ماهه ۱۲۰ گیگ ۷۴۲,۰۲۸
6mb یکساله ۱۳۲ گیگ ۱,۰۷۱,۲۵۲
6mb یکساله ۲۴۰ گیگ ۱,۴۳۶,۱۸۴

سرویس های سرعت ۸ مگابیت

سرعت سرویس مدت زمان حجم قیمت (تومان)
8mb یک ماهه ۱۱ گیگ ۱۰۹,۰۰۰
8mb یک ماهه ۲۰ گیگ ۱۵۹,۱۴۰
8mb یک ماهه نامحدود ۸۱۷,۵۰۰
8mb سه ماهه ۳۳ گیگ ۳۱۰,۶۵۰
8mb سه ماهه ۶۰ گیگ ۴۵۳,۵۴۹
8mb شش ماهه ۶۶ گیگ ۶۰۸,۲۲۰
8mb شش ماهه ۱۲۰ گیگ ۹۰۷,۰۹۸
8mb شش ماهه نامحدود ۴,۱۸۵,۰۰۰
8mb یکساله ۱۳۲ گیگ ۱,۱۷۷,۲۰۰
8mb یکساله ۲۴۰ گیگ ۱,۷۱۸,۷۱۲

از مشترکین
خورشیدنت هستید؟

جهت دسترسی به حساب کاربری روی لینک زیر کلیک کنید