تعرفه سرویس های ADSL2+

تمامی تعرفه های سرویس +ADSL 2 بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان سازمان تنظیم مقررات رادیوئی کشور می باشد.

تعرفه adsl
فهرست