تعرفه سرویس های TD-LTE

تعرفه سرویس های TD-LTE

تمای قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

  • همه سرویس ها
  • یک ماهه
  • 3 ماهه
  • 6 ماهه
  • یک ساله
  • حجم اضافه
1 ماهه 22G

+40mbp/s

54,500 تومان

1 ماهه 33G

+40mbp/s

64,000 تومان

1 ماهه 55G

+40mbp/s

86,000 تومان

1 ماهه 101G

+40mbp/s

140,000 تومان

3 ماهه 88G

+40mbp/s

195,000 تومان

3 ماهه 144G

+40mbp/s

249,000 تومان

6 ماهه 233G

+40mbp/s

434,900 تومان

6 ماهه 544G

+40mbp/s

761,900 تومان

1 ساله 211G

+40mbp/s

751,000 تومان

1 ساله 611G

+40mbp/s

1,034,000 تومان

1 ساله 1011G

+40mbp/s

1,406,000 تومان

نامحدود 1G

حجم اضافه

3,270 تومان

نامحدود 3G

حجم اضافه

8,720 تومان

نامحدود 6G

حجم اضافه

16,350 تومان

نامحدود 12G

حجم اضافه

30,500 تومان

نامحدود 24G

حجم اضافه

56,600 تومان

نامحدود 48G

حجم اضافه

106,800 تومان