اینترنت پرسرعت وایرلس

تعرفه سرویس های اقتصادی وایرلس

در سرعت 512 کیلوبیت تا 6 مگابیت، سرعت تضمین شده 512 کیلوبیت و حداکثر سرعت 6 مگابیت می باشد.

در سرعت 2 مگابیت تا 10 مگابیت، سرعت تضمین شده 2 مگابیت و حداکثر سرعت 10 مگابیت می باشد.

در سرعت 4 مگابیت تا 16 مگابیت، سرعت تضمین شده 4 مگابیت و حداکثر سرعت 16 مگابیت می باشد.

در سرعت 6 مگابیت تا 24 مگابیت، سرعت تضمین شده 6 مگابیت و حداکثر سرعت 24 مگابیت می باشد.

در سرعت 8 مگابیت تا 32 مگابیت، سرعت تضمین شده 8 مگابیت و حداکثر سرعت 32 مگابیت می باشد.


تمای قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

  • همه سرویس ها
  • سرعت 512K تا 6M
  • 2M تا 10M
  • 4M تا 16M
  • 6M تا 24M
  • 8M تا 32M
1 ماهه 5G

512K تا 6M

16,000 تومان

1 ماهه 10G

512K تا 6M

28,000 تومان

1 ماهه 15G

512K تا 6M

38,000 تومان

1 ماهه 30G

512K تا 6M

63,000 تومان

1 ماهه 50G

512K تا 6M

92,600 تومان

3 ماهه 15G

512K تا 6M

49,700 تومان

3 ماهه 30G

512K تا 6M

80,700 تومان

3 ماهه 45G

512K تا 6M

108,700 تومان

3 ماهه 90G

512K تا 6M

180,000 تومان

3 ماهه 150G

512K تا 6M

264,000 تومان

6 ماهه 30G

512K تا 6M

97,000 تومان

6 ماهه 60G

512K تا 6M

158,000 تومان

6 ماهه 90G

512K تا 6M

212,800 تومان

6 ماهه 180G

512K تا 6M

352,800 تومان

6 ماهه 300G

512K تا 6M

516,900 تومان

1 ساله 60G

512K تا 6M

188,300 تومان

1 ساله 120G

512K تا 6M

306,000 تومان

1 ساله 180G

512K تا 6M

412,000 تومان

1 ساله 360G

512K تا 6M

682,700 تومان

1 ساله 600G

512K تا 6M

1,000,000 تومان

1 ماهه 10G

2M تا 10M

32,700 تومان

1 ماهه 20G

2M تا 10M

50,000 تومان

1 ماهه 50G

2M تا 10M

95,900 تومان

3 ماهه 30G

2M تا 10M

93,100 تومان

3 ماهه 60G

2M تا 10M

142,800 تومان

3 ماهه 150G

2M تا 10M

273,000 تومان

6 ماهه 60G

2M تا 10M

182,400 تومان

6 ماهه 120G

2M تا 10M

279,700 تومان

6 ماهه 300G

2M تا 10M

535,000 تومان

1 ساله 120G

2M تا 10M

353,100 تومان

1 ساله 240G

2M تا 10M

541,500 تومان

1 ساله 600G

2M تا 10M

1,035,900 تومان

1 ماهه 10G

4M تا 16M

39,700 تومان

1 ماهه 20G

4M تا 16M

57,700 تومان

1 ماهه 50G

4M تا 16M

101,900 تومان

3 ماهه 30G

4M تا 16M

113,000 تومان

3 ماهه 60G

4M تا 16M

164,600 تومان

3 ماهه 150G

4M تا 16M

290,400 تومان

6 ماهه 60G

4M تا 16M

222,000 تومان

6 ماهه 120G

4M تا 16M

322,000 تومان

6 ماهه 300G

4M تا 16M

568,600 تومان

1 ساله 120G

4M تا 16M

429,600 تومان

1 ساله 240G

4M تا 16M

623,900 تومان

1 ساله 600G

4M تا 16M

1,100,000 تومان

1 ماهه 30G

6M تا 24M

74,100 تومان

1 ماهه 50G

6M تا 24M

104,600 تومان

1 ماهه 100G

6M تا 24M

175,400 تومان

3 ماهه 90G

6M تا 24M

211,000 تومان

3 ماهه 150G

6M تا 24M

298,000 تومان

3 ماهه 300G

6M تا 24M

500,100 تومان

6 ماهه 180G

6M تا 24M

413,500 تومان

6 ماهه 300G

6M تا 24M

583,800 تومان

6 ماهه 600G

6M تا 24M

979,200 تومان

1 ساله 360G

6M تا 24M

800,400 تومان

1 ساله 600G

6M تا 24M

1,130,000 تومان

1 ساله 1200G

6M تا 24M

1,895,200 تومان

1 ماهه 30G

8M تا 32M

80,100 تومان

1 ماهه 50G

8M تا 32M

111,700 تومان

1 ماهه 100G

8M تا 32M

185,300 تومان

3 ماهه 90G

8M تا 32M

228,300 تومان

3 ماهه 150G

8M تا 32M

318,400 تومان

3 ماهه 300G

8M تا 32M

528,100 تومان

6 ماهه 180G

8M تا 32M

447,000 تومان

6 ماهه 300G

8M تا 32M

623,400 تومان

6 ماهه 600G

8M تا 32M

1,033,000 تومان

1 ساله 360G

8M تا 32M

865,200 تومان

1 ساله 600G

8M تا 32M

1,206,000 تومان

1 ساله 1200G

8M تا 32M

2,000,000 تومان