اینترنت پرسرعت وایرلس

تعرفه سرویس های عمومی وایرلس

تمامی سرویس های عمومی دارای اینترنت شبانه رایگان از ساعت 2 بامداد الی 7 صبح می باشند.


تمای قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 • همه سرویس ها
 • سرعت 128K
 • 256K
 • 512K
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 4M
 • 5M
 • 6M
 • 7M
 • 8M
1 ماهه 5G

128kbp/s

14,000 تومان

1 ماهه نامحدود

128kbp/s

23,000 تومان

1 ماهه 2G

256kbp/s

14,000 تومان

1 ماهه نامحدود

256kbp/s

35,000 تومان

1 ماهه 3G

512kbp/s

17,000 تومان

1 ماهه 8G

512kbp/s

25,000 تومان

1 ماهه 20G

512kbp/s

35,000 تومان

1 ماهه نامحدود

512kbp/s

54,500 تومان

3 ماهه 24G

512kbp/s

77,600 تومان

3 ماهه 60G

512kbp/s

108,700 تومان

3 ماهه نامحدود

512kbp/s

155,300 تومان

6 ماهه 48G

512kbp/s

152,000 تومان

6 ماهه 120G

512kbp/s

212,800 تومان

6 ماهه نامحدود

512kbp/s

304,100 تومان

1 ساله 96G

512kbp/s

294,300 تومان

1 ساله 240G

512kbp/s

412,000 تومان

1 ساله نامحدود

512kbp/s

588,600 تومان

1 ماهه 8G

1mbp/s

30,500 تومان

1 ماهه 30G

1mbp/s

52,300 تومان

1 ماهه نامحدود

1mbp/s

98,100 تومان

1 ماهه 15G

1mbp/s

38,100 تومان

3 ماهه 24G

1mbp/s

86,900 تومان

3 ماهه 90G

1mbp/s

149,100 تومان

3 ماهه نامحدود

1mbp/s

280,100 تومان

3 ماهه 45G

1mbp/s

108,700 تومان

6 ماهه 48G

1mbp/s

170,300 تومان

6 ماهه 180G

1mbp/s

291,900 تومان

6 ماهه نامحدود

1mbp/s

547,300 تومان

6 ماهه 90G

1mbp/s

212,800 تومان

1 ساله 96G

1mbp/s

329,600 تومان

1 ساله 360G

1mbp/s

565,000 تومان

1 ساله نامحدود

1mbp/s

1,594,800 تومان

1 ساله 180G

1mbp/s

412,000 تومان

1 ماهه 11G

2mbp/s

52,300 تومان

1 ماهه 20G

2mbp/s

85,000 تومان

1 ماهه 50G

2mbp/s

117,200 تومان

1 ماهه نامحدود

2mbp/s

185,300 تومان

3 ماهه 33G

2mbp/s

149,100 تومان

3 ماهه 60G

2mbp/s

242,300 تومان

3 ماهه 150G

2mbp/s

335,500 تومان

3 ماهه نامحدود

2mbp/s

528,100 تومان

6 ماهه 36G

2mbp/s

243,200 تومان

6 ماهه 66G

2mbp/s

291,900 تومان

6 ماهه 120G

2mbp/s

474,400 تومان

6 ماهه 300G

2mbp/s

656,800 تومان

6 ماهه نامحدود

2mbp/s

1,033,900 تومان

1 ساله 72G

2mbp/s

470,800 تومان

1 ساله 132G

2mbp/s

565,000 تومان

1 ساله 240G

2mbp/s

918,200 تومان

1 ساله 600G

2mbp/s

1,271,300 تومان

1 ساله نامحدود

2mbp/s

2,012,000 تومان

1 ماهه نامحدود

3mbp/s

294,300 تومان

3 ماهه نامحدود

3mbp/s

838,700 تومان

6 ماهه نامحدود

3mbp/s

1,642,100 تومان

1 ساله نامحدود

3mbp/s

3,178,400 تومان

1 ماهه 11G

4mbp/s

81,700 تومان

1 ماهه 20G

4mbp/s

117,700 تومان

1 ماهه نامحدود

4mbp/s

392,400 تومان

3 ماهه 33G

4mbp/s

232,900 تومان

3 ماهه 60G

4mbp/s

335,500 تومان

3 ماهه نامحدود

4mbp/s

1,118,300 تومان

6 ماهه 66G

4mbp/s

456,100 تومان

6 ماهه 120G

4mbp/s

656,800 تومان

6 ماهه نامحدود

4mbp/s

2,189,500 تومان

1 ساله 36G

4mbp/s

447,300 تومان

1 ساله 72G

4mbp/s

635,600 تومان

1 ساله 132G

4mbp/s

882,900 تومان

1 ساله 240G

4mbp/s

1,271,300 تومان

1 ساله نامحدود

4mbp/s

4,237,000 تومان

1 ماهه نامحدود

5mbp/s

490,500 تومان

3 ماهه نامحدود

5mbp/s

1,379,000 تومان

3 ماهه نامحدود

5mbp/s

1,379,000 تومان

6 ماهه نامحدود

5mbp/s

2,736,900 تومان

1 ساله نامحدود

5mbp/s

5,297,400 تومان

1 ماهه 20G

6mbp/s

132,900 تومان

3 ماهه 33G

6mbp/s

282,600 تومان

3 ماهه 60G

6mbp/s

378,900 تومان

6 ماهه 66G

6mbp/s

553,400 تومان

6 ماهه 120G

6mbp/s

742,000 تومان

1 ساله 132G

6mbp/s

1,071,200 تومان

1 ساله 240G

6mbp/s

1,436,100 تومان

1 ساله نامحدود

7mbp/s

5,100,000 تومان

1 ماهه 11G

8mbp/s

109,000 تومان

1 ماهه 20G

8mbp/s

159,100 تومان

1 ماهه نامحدود

8mbp/s

817,500 تومان

3 ماهه 33G

8mbp/s

310,600 تومان

3 ماهه 60G

8mbp/s

453,500 تومان

6 ماهه 66G

8mbp/s

608,200 تومان

6 ماهه 120G

8mbp/s

907,000 تومان

6 ماهه نامحدود

8mbp/s

4,180,000 تومان

1 ساله 132G

8mbp/s

1,177,200 تومان

1 ساله 240G

8mbp/s

1,718,000 تومان